فوریه 20, 2023
متد تجاری الگو سازی

متد تجاری الگو سازی

متد تجاری الگو سازی یک الگو، برای برش پارچه استفاده می شود و با مشخصات دوخت لباس، مطابقت دارد. یک طرح می تواند از طریق متد […]