دسامبر 31, 2021
ترم 2 آموزش الگوسازی و دوخت

ترم 2 آموزش الگوسازی و دوخت

ترم 2 آموزش الگوسازی و دوخت پس از گذراندن ترم 1 الگوسازی، پیشنهاد می شود که هنرجوها در ترم 2 آموزش الگوسازی و دوخت شرکت کنند […]